fbpx

Bufet Jurídic

Comptem amb un ampli bufet d’advocats especialitzat en diferents àrees del Dret.

BUFET JURÍDIC

Arnal disposa d’un sòlid i experimentat bufet jurídic integrat per advocats i llicenciats en Dret altament qualificats i amb una àmplia experiència en el sector. El nostre bufet d’advocats qualificats i amb una àmplia experiència al sector. El nostre bufet d’advocat està especialitzat en diferents àrees del Dret i ofereix als clients un servei pròxim mitjançant un tractament personalitzat per tots els clients, siguin persones físiques o jurídiques, i en els àmbits tant particular com empresarial.

Els nostres serveis professionals s’encarreguen de la seguretat jurídica preventiva dels clients mitjançant l’estudi i assessorament previ dels seus assumptes per procurar evitar futurs contratemps i millorar la percepció de tranquil·litat dels nostres clients per fer front als assumptes que posen a les nostres mans. L’arbitratge i la resolució no judicialitzada de conflictes és una de les especialitats dels nostres professionals. L’objectiu primordial dels serveis jurídics que prestem des d’Arnal és, naturalment, la resolució àgil i satisfactòria dels assumptes que els clients ens confien però també ho és que, en aquest procés s’aconsegueixi transmetre la màxima comoditat, seguretat i tranquil·litat als qui dipositen la seva confiança en els nostres serveis.

LLISTAT DE SERVEIS

Dret Civil

De totes les branques del Dret, el Dret Civil és segurament la més extensa ja que, en tractar-se, com a definició genèrica, d’aquell conjunt de normes i principis del Dret que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades o públiques dins de l’esfera de potestat contractual de cada una d’elles, abasta de fet una àmplia esfera d’actuacions dins de la vida personal, professional i empresarial de les persones.

Així doncs, dins d’aquesta extensa matèria, els nostres serveis professionals van encaminats tant a la gestió de conflictes, siguin prejudicials o judicials, com a la prevenció dels mateixos mitjançant l’ús de l’anomenat Dret Preventiu. Tot això està directament relacionat amb tot tipus de situacions, pretensions, negociacions, incidències, reclamacions i problemàtiques que puguin sorgir en relació a la negociació, redacció i compliment de contractes i obligacions.

Arnal dóna especial transcendència a l’anomenat Dret Preventiu ja que, si s’actua amb la deguda anticipació i prevenció, s’aconsegueix evitar o, en tot cas, minimitzar la futura conflictivitat i, si malauradament aquesta es produeix, vetllem perquè la posició del nostre client sigui el més avantatjosa i clara possible davant d’aquest escenari concret. Per aquest motiu, adquireix especial rellevància l’anàlisi, negociació i posterior confecció de contractes, assumpció d’obligacions o posicions negociadores.

A Arnal estem especialitzats en la gestió de conflictes i tenim un alt grau d’eficàcia en la resolució dels mateixos, evitant la seva judicialització, sempre amb l’obtenció de la satisfacció d’ambdues parts. Dins de les àrees més habituals de la nostra actuació, es troben les herències, les situacions de condomini, la gestió de l’accionariat de societats mercantil o les transaccions judicials.

Tanmateix, Arnal s’encarrega de gestionar tot allò relacionat amb les assegurances en el marc de la Llei del Contracte d’Assegurances; és a dir, contractes d’assegurances, sinistres, accidents, responsabilitat civil, responsabilitat contractual i extracontractual, tant en la fase preventiva, extrajudicial com judicial.

El nostre bufet d’advocats està en disposició d’actuar en els processos judicials que siguin precisos, amb àmbit d’actuació estatal. Mantenim sempre informats als nostres clients de l’evolució dels procediments, així com de les eventuals possibilitats d’èxit de les pretensions defensades en seu judicial.

Dret civil

“Els nostres serveis professionals van encaminats tant a la gestió de conflictes com a la prevenció dels mateixos mitjançant l’ús de l’anomenat Dret Preventiu”.

Dret Mercantil

El Dret Mercantil és una àrea del Dret en auge que està experimentant un fort creixement en els últims temps. Per això, el bufet jurídic d’Arnal ha incrementat tant els seus recursos com el nombre de professionals especialitzats en aquest àmbit concret.

Arnal està en disposició de tutelar, organitzar i gestionar pels seus clients tot allò relacionat amb la constitució de societats mercantils, així com de les possibles futures modificacions i esdevenirs societaris que puguin produir-se en el marc d’aplicació de la Llei de Societats de Capital. Això contempla actuacions de naturalesa diversa com poden ser dissolucions, fusions, absorcions o escissions d’activitats.

L’actuació en el mercat de les societats mercantils pot generar eventuals conflictes entre socis, de socis amb tercers o de la societat amb tercers. El nostre bufet d’advocats s’ocupa també de la gestió d’aquesta classe de conflictes.

A més a més, oferim els nostres serveis per garantir que les empreses tinguin una correcta organització societària, tràmit indispensable per garantir la seguretat entre tots els socis i la credibilitat de l’esmentada organització davant dels seus proveïdors, inversors i institucions bancàries.

El bufet jurídic d’Arnal ha incrementat tant els seus recursos com el nombre de professionals especialitzats en aquest àmbit concret”.

Com a advocats mercantilistes, estem en disposició d’actuar en procediments concursals en els que puguin veure’s involucrades les societats mercantils, els seus proveïdors o els seus clients, no només com a administradors, sinó també mitjançant la intervenció en els procediments concursals per defensar els interessos dels nostres clients en totes les fites del mateix.

L’equip jurídic d’Arnal també presta serveis en l’àmbit de la morositat, tant en la fase preventiva, com en aquella prejudicial i, naturalment, en la de reclamació judicial. D’aquesta manera, ens encarreguem de la morositat i de la gestió de recobraments.

Tant en aquest àmbit del Dret Mercantil com en el Civil, la nostra activitat mediadora i de gestió de conflictes és, com ja s’ha esmentat, una de les especialitats del nostre bufet d’advocats, que treballa perquè les parts implicades al conflicte intentin i es comprometin no només a buscar una solució, sinó a trobar-la.

Dret Tributari

Dins de les branques del Dret, el Dret Tributari té actualment un protagonisme essencial, ja que actua transversalment en totes les altres àrees del Dret. Per això, en qualsevol actuació jurídica s’han de tenir molt presents les conseqüències tributàries de la mateixa.

En aquest entorn, l’actuació del bufet jurídic d’Arnal en l’àmbit tributari s’ajusta a aquesta transversalitat assessorant i actuant no només en l’exclusiu àmbit del Dret Tributari, sinó aplicant-lo a les nostres actuacions en la resta d’àrees del Dret en els quals prestem servei.

L’actuació del bufet jurídic d’Arnal en l’àmbit tributari s’ajusta a la transversalitat intrínseca d’aquesta àrea del Dret”.

Cenyint-nos a l’àmbit del Dret Tributari, els nostres serveis abasten tots els processos de l’ordre tributari, des dels requeriments i notificacions fins l’assessorament i actuació en inspeccions tributàries, actuant en totes les fases pròpies del procediment administratiu tributari com en el de la jurisdicció administrativa.

Dins de l’essencial Dret Preventiu Fiscal, els nostres advocats especialitzats en Dret Fiscal s’encarreguen de l’emissió de dictàmens tributaris i del degut assessorament tributari previ a la realització d’actes amb transcendència tributària per tal d’evitar conflictes amb l’administració pública.

Dret Laboral

El bufet d’advocats d’Arnal ofereix cobertura a totes les necessitats en l’àrea laboral que puguin derivar-se tant de l’activitat dels empresaris, com de la dels treballadors. En aquest aspecte, ens centrem essencialment en tot allò relacionat amb l’assistència en procediments laborals, expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments, reduccions de jornada i modificacions de jornada laboral.

També abordem tot allò vinculat a les inspeccions de treball i a les qüestions de la Seguretat Social, tals com la gestió d’expedients de la Seguretat Social, ja sigui des del punt de vista del treballador o des del punt de vista de l’empresari.

Emetem també dictàmens laborals, informes i recomanacions prèvies a qualsevol tipus d’acte o contractació que pugui tenir transcendència en l’àmbit del Dret Laboral o de la Seguretat Social.

Arnal ofereix cobertura a totes les necessitats en l’àrea laboral que puguin derivar-se tant de l’activitat dels empresaris com de la dels treballadors”.

Dret Hipotecari i Immobiliari

Des de l’àrea de Dret Hipotecari, el nostre bufet jurídic s’ocupa d’assessorar de forma integral, tant en l’àmbit judicial com en l’extrajudicial, a particulars i a societats mercantils en tot allò relacionat amb les titularitats, càrregues, mencions i afeccions vinculades a la situació de finques all Registre de la Propietat o de béns mobles al Registre de Béns Mobles i Hipoteca Mobiliària. Prestem un específic assessorament en la redacció de contractes que hagin de ser objecte d’inscripció perquè aquesta es produeixi de la manera pretesa i sense problemes d’inscripció.

El nostre bufet jurídic s’ocupa d’assessorar de manera integral a particulars i societats mercantils en tot allò relacionat amb el Dret Hipotecari i Immobiliari”.

En referència al Dret Immobiliari, el nostre equip jurídic presta serveis en tot allò relacionat amb la Llei d’Arrendaments Urbans, les diferents normes substantives d’aplicació a les Comunitats de Propietaris i les juntes de compensació (Llei de Propietat Horitzontal o lleis civils forals i legislació urbanística), la normativa cadastral i totes aquelles d’aplicació a l’activitat immobiliària tant a nivell particular com empresarial.

Una vegada més, és transcendent subratllar que al bufet jurídic d’Arnal prestem especial atenció a la prevenció de conflictes en l’àmbit del Dret Hipotecari i Immobiliari i més, entenent que justament es tracta d’una àrea jurídica on una adequada redacció contractual acostuma a evitar conflictes que, molt sovint, són fruit d’una contractació poc clara o fins i tot ineficient.

Dret Administratiu

Des del bufet d’advocats d’Arnal donem recolzament i assessorament als nostres clients en totes aquelles qüestions que tenen incidències en les seves relacions amb l’Administració Pública. Ens encarreguem de presentar tot tipus de recursos administratius establerts de manera genèrica a la Llei 30/92 de Procediment Administratiu i per aquelles que puguin ser aplicables al cas concret i, en aquells casos en els que s’esgoti la via administrativa sense haver aconseguit els objectius perseguits, procedim a l’obertura de la fase jurisdiccional mitjançant la interposició i seguiment dels procediments contenciós-administratius.

A Arnal prestem recolzament i assessorament als nostres clients en totes aquelles qüestions que tenen incidència en les seves relacions amb l’Administració Pública”.

Els nostres advocats experts en Dret Administratiu s’encarreguen de l’adequació entre la realitat física i la registral, les llicències d’obra, les modificacions de llicències d’obra, les llicències de parcel·lació, les juntes de compensació, les actuacions urbanístiques rústiques i urbanes i tot allò associat al Dret Urbanístic.

Dret de noves tecnologies

Aquesta és una branca de recent especialització. Les noves tecnologies estan modificant a gran velocitat la forma extrínseca d’utilització del Dret i de formalitzar la contractació, no només en l’àmbit empresarial, sinó també en el particular. D’aquesta manera, el bufet jurídic d’Arnal ha desenvolupat en els últims mesos un equip especialitzat en aquesta matèria que s’encarrega de dissenyar, controlar i assessorar als especialistes dels altres àmbits d’actuació en l’ús de les noves tecnologies en l’activitat contractual sobre la que operin els nostres clients i, d’aquesta manera, s’incentiva i proporciona seguretat tant en la pròpia contractació electrònica com en el control, gestió, seguretat i ús de la firma electrònica.

back to top