fbpx

Gestoria

Garantim la màxima efectivitat en totes les gestions dels nostres clients.

GESTORIA

A Arnal prestem els serveis de gestoria en el sentit més ampli del concepte dels serveis professionals; és a dir, ens encarreguem, per compte dels clients, de determinades gestions davant dels diferents òrgans de l’Administració Pública per la consecució del resultat administratiu pretès per l’interessat.

Arnal posseeix una experiència de més de quaranta anys en els serveis de gestoria i posa a disposició dels seus clients un equip de molt alta qualificació i especialització professional, els membres del qual compten amb una àmplia experiència que garanteix als clients una alta efectivitat en el resultat de les gestions encomanades.

Les noves tecnologies són una base i una eina important per agilitzar la tramitació dels assumptes i el flux d’informació entre els nostres clients i nosaltres. Els nostres serveis de gestoria per internet permeten als clients obtenir informació tant dels nostres serveis com de l’estat de les seves gestions a través d’internet o de les xarxes socials. Oferim un tracte individualitzat a tots aquells clients, siguin empreses o particulars, que acudeixen a nosaltres.

LLISTAT DE SERVEIS

Tramitació de documents públics, privats, administratius i judicials

A Arnal ens encarreguem de la tramitació de tot tipus de documents, ja siguin públics, privats, administratius o judicials. Els nostres serveis de gestoria a Barcelona es responsabilitzen de totes les fites necessàries per culminar la tramitació de cada document en qüestió i obtenir el resultat pretès.

Això implica, en nombroses ocasions, gestionar els processos de pagament i presentació dels impostos corresponents i la inscripció al Registre de la Propietat d’aquelles finques incloses als documents. A Arnal, la tramitació documental inclou també la validació final de totes les parts del procés per comprovar d’aquesta manera que el resultat obtingut s’ajusta al pretès.

“Els serveis de gestoria d’Arnal es responsabilitzen de totes les fites necessarisfins a culminar amb la tramitació de tot tipus de documents”.

Tramitació d’expedients administratius

“Arnal s’encarrega de la tramitació d’expedients administratius, servei que abasta multitud de tràmits de diversa naturalesa, que cal resoldre davant de l’Administració Pública”.

La tramitació d’expedients administratius abasta una multitud de tràmits de diversa naturalesa, que cal resoldre davant de l’Administració Pública i també inclou tots aquells que són objecte d’un expedient administratiu. Tot el procés és objecte d’un exhaustiu seguiment fins a la seva resolució. En aquesta àrea, s’inclouen tant els expedients que són iniciats pel client com aquells iniciats per l’Administració en els quals el nostre client és l’interessat o el requerit.

La nostra missió és defensar i tutelar els interessos dels clients i controlar i validar la culminació total del procés administratiu. En el cas de que es requereixi una intervenció més enllà de l’estrictament administrativa, fruit del resultat de l’expedient administratiu, l’expedient serà redirigit de la nostra gestoria al nostre bufet jurídic pel seu assessorament i resolució.

Gestió d’expedients registrals i cadastrals

Dins dels expedients que són tramitats a Arnal, la major part es refereix a aquells iniciats per la pròpia Administració Pública; una bona part sol estar vinculada amb la tinença, propietat i situació de finques, especialment en relació a expedients cadastrals i expedients de titularitat i configuració física de finques urbanes i rústiques.

La gestió d’expedients cadastrals i/o registrals inclou totes aquelles actuacions derivades de la inscripció, modificació i canvi de descripció o titularitat. Arnal vetlla per l’adequació de la realitat física, descriptiva i de titularitat d’una finca entre el cadastre i el Registre de la Propietat per correlacionar ambdós registres de la manera en que el legislador ho pretén. També és objecte dels nostres serveis la tutela de les valoracions cadastrals, ja que tenen evidents conseqüències fiscals.

“La major part dels expedients tramitats  a Arnal acostumen a estar vinculats amb la gestió d’expedients reigstrals i cadastrals”.

GRUP D'EMPRESES DEDICADES A LA PRESENTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS

Arnal és una empresa dedicada al sector dels Serveis Professionals amb àmbit de actuació estatal”.

Gestió i seguiment de subvencions, convenis i ajudes

Des de la nostra gestoria també ens ocupem de la gestió i seguiment de subvencions, convenis i ajudes sol·licitades tant per particulars com per empreses, que, encara acostumen a formar part de la tramitació d’expedients administratius, tenen una idiosincràsia pròpia que els confereix una individualització i especialització evident, donades les diferents tipologies existents. D’entre les més sol·licitades, es troben les subvencions per la formació de personal, per l’ampliació de negocis, per a start-ups i per obrir noves línies de negoci.

Obtenció de certificats als Registres Administratius

Entre els nostres serveis es troba també l’obtenció per compte dels clients de certificacions de registres administratius, tals com el Registre Civil, el Registre de Patents i Marques, Registres de la Propietat Intel·lectual i Padró, entre d’altres.

El nostre sistema d’obtenció dels certificats està basat en una metodologia àgil i senzilla i, a més a més, controlem que el que se sol·licita i el que s’obté manté la deguda correlació i que la certificació que s’obté compleix la finalitat per la qual s’ha sol·licitat.

“El nostre sistema d’obtenció dels certificats està basat en una metodologia senzilla i àgil”.

Actuacions en matèria de béns mobles, vehicles i tràfic

“Els nostres serveis inclouen tots els tràmits relacionats amb els béns mobles, vehicles i tràfic”.

Els nostres  serveis inclouen també tots els tràmits relacionats amb béns mobles, vehicles i tràfic. En aquest sentit, ens ocupem dels processos derivats de contractes de compravenda i transferència de vehicles, de la redacció i complementació d’impresos i formularis oficials i de la liquidació dels impostos davant de les Administracions Públiques.

Altres serveis de gestoria que oferim són els de matriculació de vehicles, canvis de titular, canvis de domicili en el permís de conduir, tramitació de baixes de vehicles, a més a més de presentar recursos de multes davant de la DGT o de qualsevol altre organisme públic.

Herències

A la gestoria d’Arnal, gestionem tots aquells tràmits relacionats amb les transmissions hereditàries i assessorem i donem suport als interessats sobre l’obtenció i tutela de tota la informació i documentació necessària.

Quan s’hagi obtingut l’esmentada informació i documentació, assessorem als interessats en l’organització, d’una manera el més adequada possible des del punt de vista civil i fiscal, dels seus interessos derivats de la transmissió hereditària.

back to top