fbpx

Recuperacions i Gestió d’Actius

Donem recolzament als nostres clients en tot allò relatiu a la gestió dels seus actius.

9105066913_966824

RECUPERACIONS I GESTIÓ D’ACTIUS

La recuperació i la gestió d’actius, especialment els immobiliaris, se situa en els processos directament relacionats amb la titularitat i possessió de crèdits i béns per part de grans tenidors dels mateixos, d’entre els quals les entitats financeres i les seves societats immobiliàries vinculades en són un integrant altament significatiu.

Els processos s’identifiquen en dos grans grups: aquells relacionats amb la fase de la gestió d’impagaments o dificultats de pagament i aquells relacionats amb la possessió dels béns després de l’eventual adjudicació o cessió en favor del creditor.

Processos de recobrament i recuperacions

Arnal presta els serveis de recobrament encaminats a la tutela i reconducció deles dificultats de pagament dels obligats als mateixos. Una de les nostres principals actuacions està vinculada al recobrament amistós per tal d’evitar els dolorosos i, sovint poc útils, processos judicials tant de recuperació de deutes com d’execució de garanties.

Incloem en els nostres serveis l’acompliment de l’actualment extensa normativa relativa a les actuacions prèvies a les judicials i d’execució, especialment quan afecten a l’habitatge habitual dels deutors. Arnal tutela, organitza i digitalitza tota la documentació i informació generada pel procés de recobrament, la qual cosa permet als nostres clients un control probatori evident del procés i la seguretat d’ajustar-se als paràmetres de compliance exigits per la legislació d’aplicació.

En el procés de recuperació del deute, l’execució de les garanties és essencial i, en aquest tràmit, l’obtenció de la possessió és probablement l’aspecte més problemàtic. A Arnal intervenim en aquesta fase mitjançant una activitat de presa de possessió amistosa per tal d’evitar la intervenció judicial que sempre comporta dilacions temporals i possibles trencaments de la situació física dels béns.

A més a més, també en aquest procés de presa de possessió, els requeriments de compliance són molt elevats i a Arnal assessorem i ajudem en el seu acompliment mitjançant la tutela i control en totes les fases del procés. En aquestes gestions amistoses, els nostres professionals en la gestió de la documentació s’encarreguen de la visualització de l’estat de la finca, de l’eventual negociació, i de la signatura de documents d’entrega de possessió.

En diverses ocasions, el procés de recuperació de deutes culmina amb la dació per a o en pagament del bé objecte de garantia. A Arnal prestem els nostres serveis en aquest procés, tant en la fase de preparació, com l’estudi de la situació registral, la titularitat, la documentació i l’informe de taxació; com en la fase de la pròpia formalització de la dació, mitjançant l’ús d’apoderaments concedits; i, finalment, en la fase del sanejament i gestió de l’actiu quan ja ha passat a ser titularitat de l’entitat creditora.

En el procés de la recuperació de deutes, el tràmit més habitual és el de l’adjudicació de les garanties mitjançant un procés judicial; que generalment finalitza mitjançant l’obtenció del títol de propietat del bé a favor d’un tercer o, molt habitualment, a favor de la pròpia entitat financera creditora o d’una societat immobiliària pertanyent al seu grup a qui s’ha cedit l’adjudicació. El títol de propietat resultant és un Auto d’Adjudicació emès pel jutjat i que ha de ser objecte de tramitació.

A Arnal ens ocupem del control i tramitació d’aquests documents judicials mitjançant la tutela de la prioritat registral, el tracte successiu, l’autoliquidació i presentació dels impostos corresponents i la inscripció d’aquests títols al Registre de la Propietat, duent a terme tot el control del procés de tramitació i proporcionant al client tota la informació que es deriva del mateix. També com a corol·lari al procediment judicial, es genera pel jutjat el document de cancel·lació de la pròpia càrrega que ha ocasionat l’execució de la garantia, així com d’aquelles altres posteriors existents, l’anomenada “purga” de les càrregues registrals. A Arnal ens ocupem també de la tramitació d’aquest tipus de documents de la mateixa manera i amb les mateixes garanties de procés indicades anteriorment pels Autos d’Adjudicació.

“Un dels serveis insígnia prestats per Arnal és el recobrament encaminat a la tutela i reconducció de les dificultats de pagament dels obligats als mateixos”.

Gestió d’Actius

“Arnal s’ocupa de la gestió jurídica i administrativa dels actius que han passat a ser titularitat de l’entitat financera o d’alguna de les seves societats immobiliàries”.

Gestió d’Actius

Una vegada els actius han passat a ser titularitat de l’entitat financera o d’alguna de les seves societats immobiliàries, Arnal s’ocupa de la gestió jurídica i administrativa del bé (l’anomenat “sanejament” de l’actiu). D’aquesta manera, s’analitza la situació de pagament d’impostos i taxes que afecten a la titularitat del bé, controlant aquelles partides que han de ser abonades pel nostre client i aquelles que, en aplicació de la normativa tributària, no han de ser assumides, així com els recàrrecs eventualment existents, mitjançant, si procedeix, la interposició dels preceptius expedients de derivació administrativa de deutes.

A Arnal ens ocupem també de la situació de pagaments amb la Comunitat de Propietaris, efectuant un exhaustiu examen dels acords comunitaris per tal de concloure quines quantitats són objecte de responsabilitat  de pagament del nostre client, tant per l’obligació personal com a propietari com per obligació real en base a l’afectació que grava la finca. En aquest mateix context, prestem els nostres serveis en casos de comunitats urbanístiques i juntes de compensació. En el procés de sanejament dels béns, sovint s’ha d’enfrontar la cancel·lació d’alguna càrrega o afecció, generalment antigues, que graven les finques, encarregant-nos d’aquest objectiu mitjançant fins i tot la interposició de procediments judicials d’alliberament de càrregues i gravàmens si eventualment és necessari.

Dins de la molt àmplia tipicitat d’aquestes situacions subjectes a normativa autonòmica, mereix una especial atenció la titularitat de finques de protecció oficial. Els nostres serveis professionals s’encarreguen del compliment de tots els requisits normatius que afecten la titularitat d’una finca d’aquestes característiques, rebent i controlant notificacions, així com efectuant-les, controlant en tot moment els terminis i valors que les normes indiquen.

Transmissió d’Actius

Un dels principals objectius de les entitats financeres i les seves societats immobiliàries tenidores de béns és la consecució de la transmissió de l’actiu. En aquest procés, la nostra actuació és molt extensa, ja que, per una banda, si s’ha efectuat una correcta gestió de l’actiu des del moment de la titularitat, la fase de la transmissió és a més àgil i, per l’altra, l’adequat anàlisi i control de documentació necessària per la venda facilita molt més la transacció.

D’aquesta manera, els professionals d’Arnal examinen que es disposi de tota aquella documentació precisa perquè el nostre client, en qualitat de part venedora, pugui atorgar el document de venda notarial (Certificat d’Eficiència Energètica, en el seu cas, Cèdula d’Habitabilitat, certificació de deutes d’IBI i de la Comunitat de Propietaris, documentació administrativa en cas de VPO…) i preparen i agenden la signatura prevista, enviant a la notaria designada tota la documentació precisa i controlant també la documentació de la part compradora; tot amb l’objectiu de que l’acte de la firma s’efectuï sense cap incidència.

A Arnal estem en disposició d’acudir a formalitzar l’operació de venda mitjançant el necessari apoderament atorgat a favor, cobrant el preu i informant el client de la perfecció de l’operació. Una vegada realitzada la venda, també tutelem i ens encarreguem de la gestió dels impostos que graven l’operació de venda (generalment l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans i el pagament de l’IBI de l’any en curs), comuniquem la transmissió a la Comunitat de Propietaris i vetllem pel canvi cadastral, a més a més d’encarregar-nos de qualsevol altre tràmit que s’hagi d’efectuar en defensa dels interessos del client.

“Arnal s’encarrega de gestionar i examinar tota la documentació necessària per una fructífera consecució de la transmissió d’actius”.

back to top